RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

Nick Wisselink RPC

Nick koos een onderwerp op een hoger strategisch niveau: Het meten van de professionaliteit van de assetmanagementorganisatie en het doen van verbetervoorstellen voor verdere professionalisering. In tegenstelling tot veel andere ALP-onderwerpen een thema op een hoger abstractieniveau en uitdagend. In de ALP voert hij naast theoretisch onderzoek, ook enquêtes en interviews uit die hij combineert met eigen waarnemingen. Hij komt tot een mooie combinatie van theorie en praktijk en weet hieruit een aantal goede observaties te halen, waarmee het assetmanagement in zijn organisatie daadwerkelijk naar een nog hoger niveau kan worden gebracht. Voor zijn organisatie een relevant onderzoek omdat deze opereert in een concurrerende omgeving waar door opdrachtgevers steeds meer eisen worden gesteld aan professioneel assetmanagement. Met een heldere presentatie wist Nick de materie goed over te brengen en de vragen kundig en overtuigend te beantwoorden. Proficiat met het mooie resultaat en het diploma!

Daan Tiesinga RPC

Paul Custers RPC

‘Urenverantwoording op projecten’ lijkt niet zo’n spannend onderwerp, maar wanneer er 550 medewerkers aan vele grote en kleine projecten werken is het schrijven van tijd een relevante factor in het bewaken van – en rapporteren over projectkosten, de capaciteitsplanning en het normeren van kostenkengetallen. Paul Custers verdiepte zich in de processen van tijdverantwoording en kwam tot verbetersuggesties waarmee het tijdschrijven kan worden verbeterd. Hiermee kunnen kosten beter gemonitord worden, projecten worden bewaakt (Earned Value) en door betere allocatie van kosten van tijd, toekomstige projecten beter worden gecalculeerd op basis van betrouwbaardere normgetallen. Een goed uitgewerkte ALP over een onderwerp met een directe meerwaarde voor het beheersen van de projecten. Goed verdedigd als afsluitende toetst voor het RPC-diploma. Van harte Paul en gefeliciteerd met jouw RPC-diploma!

Thomas Wijgers RPC

Onderzoeksprojecten zijn voor wat betreft projectbeheersing niet eenvoudig: Lastig te definiëren projectresultaten, complexe inhoudelijke materie en vaak meerdere belanghebbenden waaraan gerapporteerd moet worden. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten zijn wezenlijk anders dan bouw- en infrastructuurprojecten. Projectbeheersing is dan ook niet eenvoudig in deze ‘onderzoekswereld’. Juist deze uitdaging ging Thomas Wijgers aan met zijn ALP als afstudeerproject van de Registered Project Control opleiding, met als onderwerp: Projectmatige beheersing van projectgelden “Op weg naar een toekomstbestendige beheersing van onderzoeksgelden”. Thomas deed zijn onderzoek binnen het kader van een groter programma gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. De focus van de ALP lag hierbij op het verbeteren van de inrichting van de projectadministratie en verbeteren van de projectprognoses. Thomas zet een goed eindwerkstuk neer. In zijn verdediging demonstreert hij zijn vakkennis en overtuigd hij complexe bedrijfsvoering vraagstukken op het gebied van projectbeheersing te kunnen doorgronden, analyseren en zich hierover een professionele mening te vormen. Zo sluit hij zijn RPC-opleiding op een mooie manier af.

Ronny Brans RPC

Ronnie Brans heeft een relevant onderwerp goed uitgewerkt tot een gedegen verander/verbeterplan voor projectbeheersing in zijn organisatie. Betrekkelijk overzichtelijke context (kleine organisatie, overzichtelijk PM-proces) waar stappen gemaakt konden worden v.w.b. verbeteren projectbeheersing. Ronnie heeft een gedegen onderzoek uitgevoerd, meerdere bronnen geraadpleegd en een heldere rake analyse neergelegd, waarmee de organisatie op het gebied van integrale projectbeheersing stappen heeft gemaakt. Deze verbetersuggesties worden overgenomen. Samen met de nieuwe directie neemt hij hiermee zijn plek in als PC-er. Ronnie pakt alle aspecten van PB in zijn ALP mee, ook de soft skills en heeft een mooie (zelf)reflectie. Overtuigende verdediging. Dit rechtvaardigt van beide examinatoren een mooie waardering. Proficiat Ronnie met dit mooie resultaat en afsluiting van jouw RPC-opleiding!

Robbert Grimberg RPC

Robbert heeft een zeer uitdagend onderwerp gekozen voor zijn Action Learning Project binnen Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. In het bijzonder onderzocht hij de overwegingen die plaatsvinden in de voorbereiding op grote projecten en de rol van Project Control daarin. Het onderzoek bevat een heldere, zeer relevante probleemstelling, opbouw, scope-afbakening, kaders en analyse. Het is daarmee een uitstekend stuk wat zich typeert door een hoge kwaliteit, relevantie én toegevoegde waarde. Ook voor het vakgebied van Project Control en de rol van deze discipline in de bouwsector. Robbert heeft al met al een zeer gedegen onderzoek uitgevoerd resulterend in duidelijke, en goed in de praktijk toepasbare, conclusies en aanbevelingen waarop tegelijkertijd ook kritische reflecties en kanttekeningen zijn gemaakt. Terechte waardering met een “A” toegekend door beide examinatoren. Een groot compliment!

 
 

Chris Florie RPC

Chris Florie voltooide zijn Registered Project Controllers opleiding (RPC) overtuigend met een prima Action Learning Project (ALP) getiteld “Het fenomeen van de verdiende waarde”. Chris, werkzaam als projectcontroller bij BAM Infra Projecten, onderzocht of – en zo ja hoe de Earned Value voortgangsmeting (EVA) een toegevoegde waarde kan leveren voor de monitoring en beheersing van complexe multidisciplinaire infraprojecten. Naast de inhoudelijke aspecten van deze methode besteedde Chris ook aandacht aan de organisatorische aspecten, voor wat betreft de voor- en nadelen en implementatie van de EVA-methodiek. Methodologisch gedegen werk, inhoudelijk goed ingevuld en overtuigend verdedigd. Een compleet eindwerkstuk van hoog niveau, waarin Chris demonstreerde dat hij in het traineeprogramma van YER in de rol van projectcontroller een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Theo de Jager RPC

Theo de Jager heeft zijn post-WO Registered Project Controller opleiding met een uitstekende ALP afgesloten. Theo, die als businesscontroller werkzaam is bij Hogeschool Van Hall Larenstein, onderzocht de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie en in het bijzonder de koppeling tussen strategie van de Hogeschool en de selectie en uitvoering van onderzoeksprojecten. Hierin zocht hij naar verbetermogelijkheden in zowel de hardere beheersaspecten (aan de hand van PRINCE2) als de zachtere beheersaspecten (aan de hand van Projectmatig Creëren) Leuk was het om te zien dat hij bij collega RPC-ers in zijn netwerk, ook werkzaam in de wereld van onderzoeksprojecten, is gaan sparren om vernieuwende inzichten op te doen die hem konden helpen met zijn onderzoek. Hij wist door middel van diverse onderzoeksvormen, overtuigende analyse en heldere conclusies en aanbevelingen de examinatoren te overtuigen. Theo leverde een mooi verzorgde ALP af van hoge kwaliteit. Zijn aanbevelingen zal hij voorleggen aan de leiding van de Hogeschool en zullen zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sturing en beheersing van onderzoeksprojecten.

Yoerik Jongerden RPC

Onder de titel ‘Financiële verantwoording: nóg leuker kan niet, maar wel efficiënter’ leverde Yoerik Jongerden in het kader van het afronden van zijn RPC-opleiding een uitstekend eindwerkstuk af. Yoerik, werkzaam bij AMC Medical Research B.V analyseerde de wereld van de (medische) onderzoeksprojecten bij het AMC. De zorg, het onderwijs en het onderzoek binnen het AMC zijn er op gericht om de gezondheid en de kennis over gezondheid te verbeteren. Eén van de kernactiviteiten van het AMC is het uitvoeren van onderzoek door (wetenschappelijke) onderzoekers. Juist om de verschillende projectleiders en onderzoekers zo optimaal mogelijk te ondersteunen is in 1996 AMR opgericht om de – geheel of gedeeltelijk door derden gefinancierde – medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren. (Subsidie)verantwoording, toetsen van aanvragen, beoordelen van voortgang en prognose van resultaten zijn werkelijk complexe uitdagingen in deze hoogwaardige onderzoekswereld. ‘Kan het proces van financieel verantwoorden efficiënter, effectiever en geoptimaliseerd worden en zo ja, in welke mate?’ was de onderzoeksvraag waarmee Yoerik aan het werk ging. Hij wist vanuit de visie op projectcontrol een gedegen analyse en prima antwoorden op deze vraagstelling neer te leggen wat indruk maakte op de beide beoordelaars. Proficiat Yoerik, een ALP van hoog niveau en een aanbeveling voor collega’s in vergelijkbare sectoren (onderzoeksprojecten).

Ingrid Raaijmakers